English

Изпълнители

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
200054203 СЕНСТРОЙ ЕООД 1
204693995 СЕНТРЪЛ ПАРК ХОТЕЛ СОФИЯ ЕООД 1
201802172 СЕОН ЕООД 4
7610088683 СЕР МАКИНА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛТД. ШТИ. (Производство и търговия „Сер Макина“ ООД)“ 1
117007000 СЕРВИЗСТРОЙ ЕООД 0
Сергей Атанасов Бодуров 2
120016550 СЕРГЕЙ ДЖЕБИРОВ-МЕДИАНА-3 ЕТ 1
Сергей Иванович Дериволков - експерт обществени поръчки 1
Сергей Младенов Влаев 3
202296518 СЕРГИ 05 ЕООД 1
120506440 СЕРДАРОВ ТРАНС ЕООД 1
121022499 СЕРДОН ВС ООД 1
204086415 СЕРЕНА ЕМ ЕООД 3
Серпил Ниязиева Хюсеинова 4
Серпил Севим Мехмед 1
204832781 Сертификация ЕООД 4
203118924 Сертификация и Инспекция България ООД 2
131494992 СЕРТИФИКЕЙШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ /СИ АЙ БЪЛГАРИЯ/ ООД 45
Серьожа Йорданов Котев 1
175186370 СЕСТ ЕООД 4
200779913 СЕТ ЕНЕРДЖИ ООД 1
200079448 СЕТ Инженеринг ЕООД 4
191308 СЕТ МАКИНА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш. (СЕТПАК) 1
121014680 СЕТА - СЛАВ ЛЮБОМИРОВ ЕТ 3
202571423 СЕТАТЕХ ЕООД 4

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.