English

Изпълнители

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
Стела Николова Тодорова 1
123700571 СТЕЛА НОРД ООД 1
Стела Петкова Павлова 1
Стела Радева Стилиянова 1
Стела Радославова Тинкова 1
Стела Янкова Павлова 7
201624677 СТЕЛИ 777 ЕООД 1
Стелиана Иванова Челебиева 1
Стелияна Димитрова Несторова 1
Стелияна Йорданова Пашаланова-Христова, старши експерт по човешки ресурси и трудово-правни въпроси. Договор № ДО4-8/22.01.2016 г., CPV код 79414000-9. Дейности по организация и управление на проекта. 0
5306779000 СТЕМ ООД 4
131296630 СТЕНДЕК ООД 3
111553117 СТЕНЛИ - 03 ЕООД 3
115853140 СТЕНОР ООД 1
831268221 СТЕП-СОФТ ООД 2
Стефан Асенов Качаров 1
120506561 СТЕФАН БАБАЧЕВ - ТЯСТЪО ЕТ 1
Стефан Белчев 1
Стефан Валериев Рибарски 1
Стефан Василев Вичев 1
Стефан Владимиров Бошнаков 1
Стефан Георгиев Ангелов 2
Стефан Георгиев Гинчев 2
Стефан Димитров Иванов 1
131367020 СТЕФАН ДОБРЕВ - АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ЕООД 1

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).