English

Изпълнители

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
130985811 СМАРТКОМ - БЪЛГАРИЯ АД 2
204312638 Смартлемън България ООД 1
175345723 СМГ БРОКЕРС ЕООД 1
121488372 СММ 97 ООД 0
200684924 СМОЛЯН ДНЕС ЕООД 0
030110844 СМС ООД 0
203021101 СМТ ПРЕВЕНЦИЯ ОТ НАС ООД 0
100189626 СМТР Металика - Деян Ивкович ПР, Сопот 1
103594687 СНАП-7 ООД 2
112525521 СНЕГЕР ТУРИСТ ЕООД 1
Снежа Миткова Димитрова 1
Снежана Аргирова Орлова 1
Снежана Ванкова Николова 1
Снежана Димитрова Миликина 0
Снежана Евлогиева Илиева 0
Снежана Емилова Бобачева 1
Снежана Здравкова Ружинова 1
113502648 СНЕЖАНА ИВАНОВА - ЗДРАВЕ ЕТ 0
Снежана Иванова Цонева-Атанасова 1
Снежана Николова Антова - счетоводител по проекта, главен счетоводител на ДИХУПП при Столична общин а 2
Снежана Славова Дюлгерова 1
Снежанка Александрова Шахова 1
Снежанка Борисова 1
Снежанка Георгиева Грозданова 1
Снежанка Илиева Дянкова 2

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).