English

Изпълнители

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
0
106071261 ЕТ "АГОРА-ПЛС - ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА СТОЯНОВА" 0
DE142929574 Машиненфабрик Бертолд Хермле АД 2
106623902 "БДМ-АУТО ГРУП" ООД 6
175259627 "БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД" ООД 41
115791653 "ДИМАТ - ГАНЧЕВИ" ООД 1
813089302 "ДНВ ГЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 3
177271780 "Евроекспрес - 2 Плюс България"ДЗЗД 2
160041426 "Инфра Инвест“ ООД 0
203877540 "КЕЙ ПРО КОНСУЛТ" ЕООД 0
203985570 "Международен черноморски клуб" ЕООД 0
203641472 "Миро дизайн" ЕООД 1
177172572 "ММ СТРОЙ" ДЗЗД 1
205056033 "ОТС България" ЕООД 51
201608153 "Само строй" ЕООД 1
203665007 "СМАРТФОН 09" ЕООД 1
204846793 "Техноимпорт -Експорт 63" ЕООД 1
121237498 “ММ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ООД 1
131065424 „НТСС-Консултинженеринг“ ЕООД 0
1597994 „Сърчкорпорейшън“ СРЛ 0
131395219 „ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД 6
000000000 Barcelo Valencia 16
9999999999 GERMAN STARTUPS SERVICEamp;EVENT GMBH 0
Абидин Мехмед Хаджимехмед 4
АСЕН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ 1
Страница (1/786):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).