English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
204047348 "ЗЕНИТ КОНСУЛТ АМ" ЕООД България, гр.Враца, 3000, "Ангел Грамчев" No 4, вх. Б, ет. 2, ап. 28

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Добри и безопасни условия на труд в "АКВА - 3" ООД BG05M9OP001-1.008-1807-C02
Добри и безопасни условия на труд в "Бултем" ООД BG05M9OP001-1.008-2059-C02
Подобряване на енергийната ефективност в "БЕЙБИ ПЛАСТ" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0862-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Булкоа" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0574-C01
Подобряване на енергийната ефективност в БУМАР АД BG16RFOP002-3.001-0626-C01
„Подобряване на енергийната ефективност във „ВАСИЛЕВА СТОУН“ ЕООД“ BG16RFOP002-3.001-0329-C01
Повишаване на енергийната ефективност в „Геномакс“ ООД BG16RFOP002-3.001-0702-C01
Мерки за енергийна ефективност в Доминекс Про ЕООД BG16RFOP002-3.002-0156-C02
„Внедряване на международно признати стандарти в „ЕКА" ЕООД“ BG16RFOP002-2.002-0309-C01
Подобряване на енергийната ефективност и капацитет в „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП“ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0932-C02
„Повишаване на енергийната ефективност на "ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване" BG16RFOP002-3.001-0657-C02
„Енергийна ефективност в ЕНЕРГОИНВЕСТ 2005 ЕООД“ BG16RFOP002-3.001-0048-C01
Подобряване на енергийната ефективност в "ИНЕКС ТРАЙД" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0218-C01
Подобряване на работната среда в „ИНЕКС ТРЕЙД“ ЕООД BG05M9OP001-1.008-0810-C01
Повишаване на енергийната ефективност на "Интерхолд" ЕООД, чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване BG16RFOP002-3.001-0565-C01
„Енергийна ефективност и ефикасност в “ИСА ТСИ” ЕООД" BG16RFOP002-3.001-0085-C01
Повишаване енергийната ефективност в Калинел ЕООД BG16RFOP002-3.002-0110-C01
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КАМ - 919 ЕООД BG16RFOP002-3.001-0306-C01
Подобряване на енергийната ефективност в "Кариери-П.Д." ЕООД BG16RFOP002-3.001-0238-C01
Подобряване на енергийната ефективност на КОНТАКТ-Т ЕООД BG16RFOP002-3.001-0571-C01
"Енергийна ефективност и ефикасност в КУЛ ООД" BG16RFOP002-3.001-0038-C01
Подобряване на енергийната ефективност в "КЪЩА НА КАМЪКА" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0830-C02
Закупуване на нови пещи от "Лаки 131" ООД с цел подобряване на ефективността и намаляване на енергоемкостта BG16RFOP002-3.001-0573-C01
Повишаване на конкурентноспособността на „Мак – Милчо и Анета Каленови“ ООД чрез подобряване на енергийната ефективност и капацитет на дружеството BG16RFOP002-3.001-0582-C01
Подобряване на енергийната ефективност в "МАСТЕРСИСТ" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0122-C01
Изграждане на конкурентна бизнес атмосфера в МЕР 2005 ООД чрез въвеждане на системи за управление BG16RFOP002-2.002-0278-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Микропак" ООД BG16RFOP002-3.001-0172-C01
Повишаване на енергийната ефективност в ЕТ МИТКО ТАНЕВ-КОМЕРСИАЛ-ДИМИТЪР ТАНЕВ BG16RFOP002-3.001-0241-C01
Създаване на нови работни места в „Модна агенция Мираж“ ООД BG05M9OP001-1.003-3057-C01
„Изграждане и оборудване на цех за въздушно замразяване на дребна риба в „Морски риболов - Несебър“ ООД“ BG14MFOP001-5.004-0023-C05
Повишаване на енергийната ефективност в "М-Прес" ООД BG16RFOP002-3.001-0342-C01
„Внедряване на международно признати стандарти в „НИКОЛА СИМОВ - 99" ООД“ BG16RFOP002-2.002-0247-C01
Подобряване на енергийната ефективност на Новотехпром ООД BG16RFOP002-3.001-0863-C02
Повишаване на енергийната ефективност на "Палфингер Продукционстехник България" ЕООД BG16RFOP002-3.002-0026-C01
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност" BG16RFOP002-3.001-0173-C01
Повишаване на енергийната ефективност на ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД BG16RFOP002-3.001-0396-C01
Повишаване на конкурентоспособността на Петком 2002 ООД чрез въвеждане на система за управление на ресурсите BG16RFOP002-2.002-0275-C01
Подобряване на енергийната ефективност в "ПЛАСТТРЕЙД" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0208-C01
„Подобряване на енергийната ефективност в „ПРЕДСЕДНИК“ ООД“ BG16RFOP002-3.001-0068-C01
"Разширяване производствената дейност на “Пътстрой–Габрово” АД и повишаване неговата конкурентоспособност, инвестирайки в ново, модерно технологично оборудване." BG16RFOP002-3.001-0452-C01
"Устойчиво развитие чрез енергийна ефективност и ефикасност" BG16RFOP002-3.001-0215-C01
Повишаване на енергийната ефективност на СД „Сирена - Пешев и сие" BG16RFOP002-3.001-0097-C01
Развитие на управленския капацитет на СИТ 70 ООД чрез въвеждане на системи за управление BG16RFOP002-2.002-0271-C01
Повишаване на конкурентноспособността и капацитета за производство и постигане на устойчив растеж на Скалар Еко ЕООД, чрез изпълнението на мерки за енергийна ефективност. BG16RFOP002-3.001-0636-C02
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност" BG16RFOP002-3.001-0059-C01
Подобряване на енергийната ефективност в "СТРОЙ - СПИЙД" ООД BG16RFOP002-3.001-0199-C01
Подобряване на енергийната ефективност в "СТС Пак Холдинг" ООД BG16RFOP002-3.001-0125-C01
Повишаване на енергийната ефективност в ТАНЕВПЛАСТ ООД BG16RFOP002-3.001-0243-C01
Мерки за подобряване на енергийната и ресурсна ефективност на ТЕХНОЛЕС ООД BG16RFOP002-3.001-0760-C01
Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност и повишаване на капацитета на Фаво АД BG16RFOP002-3.001-0784-C02
Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на Флат ООД BG16RFOP002-3.001-0406-C02
Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и капацитета на Форс-81 ООД BG16RFOP002-3.001-0502-C01
Подобряване на енергийната ефективност в "ХЕЛФИ ПЛАСТИКС" ООД BG16RFOP002-3.001-0550-C01
„Повишаване на енергийната ефективност в ХЪС ООД“ BG16RFOP002-3.002-0007-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.