English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
201997007 Елфи реклама България, гр.Шумен, 9700, бул. Симеон Велики 46

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на енергийната ефективност на “ТИЧА - ШУМЕН” ООД BG16RFOP002-3.001-0297-C01
Подобряване енергийната ефективност на „ВИАС“ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0816-C01
Подобряване на енергийната ефективност на „ЗАВЕТ” АД BG16RFOP002-3.001-0407-C01
Подобряване на енергийната ефективност на "Добруджа билдинг" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0158-C01
Подобряване на енергийната ефективност на „Кънстракшън груп“ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0144-C02
Подобряване енергийната ефективност на „ПАСАТ ПРЕС” ЕООД BG16RFOP002-3.001-0223-C01
Подобряване на енергийната ефективност на Престиж 2007 ЕООД BG16RFOP002-3.001-0320-C01
Подобряване на енергийната ефективност на “ТЕХНОСТРОЙ - Г” ЕООД BG16RFOP002-3.001-0585-C01
Подобряване качеството на работните места в "БАРС" АД, гр. Шумен чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд BG05M9OP001-1.008-0482-C01
Децата на Велики Преслав BG05M2OP001-3.001-0021-C04
Подобряване енергийната ефективност на “ЕНЕВ” ООД BG16RFOP002-3.001-0195-C01
„Осигуряване на достъп до заетост в „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД, способстваща за устойчиво развитие” BG05M9OP001-1.003-1204-C01
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в "Ешрефоглу" ООД BG05M9OP001-1.003-1559-C01
„Насърчаване на заетостта в Митра Транслейшънс ООД“ BG05M9OP001-1.003-0754-C01
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Шумен BG05SFOP001-4.001-0007-C03
Подкрепа за независим живот в община Шумен BG05M9OP001-2.002-0100-C03
„Подкрепа за Mеждинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Шумен" BG16RFOP001-8.001-0026-C02
Център за ранно детско развитие в община Шумен BG05M9OP001-2.004-0043-C02
Подобряване енергийната ефективност на „ОЛИМПМИР“ ООД BG16RFOP002-3.001-0152-C01
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в Ред Стар Сървиз ЕООД BG05M9OP001-1.003-1001-C01
Подобряване енергийната ефективност на Хартцвет ООД BG16RFOP002-3.001-0277-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.