English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
201495727 ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД България, гр.Шумен, 9700, ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, номер 31, ет.2

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за деинституционализация чрез създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик. BG16RFOP001-5.001-0035-C02
"Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух", гр. Исперих" BG16RFOP001-3.002-0018-C02
"Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух", гр. Исперих" BG16RFOP001-3.002-0018-C02
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” за нуждите на Община Карлово" BG16M1OP002-2.005-0001-C01
Повишаване на енергийната ефективност на сграда от културната инфраструктура - ОДК гр. Крумовград BG16RFOP001-2.001-0028-C02
Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Гранично полицейско управление - Крумовград BG16RFOP001-2.001-0172-C03
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград BG16RFOP001-2.001-0079-C03
„Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица" BG16M1OP002-2.005-0002-C01
„Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“ BG16M1OP002-2.002-0011-C01
Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен BG16RFOP001-1.007-0001-C01
Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен BG16RFOP001-1.007-0003-C02
"Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово" BG16RFOP001-2.001-0151-C02
„Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово” BG16RFOP001-2.001-0050-C02
„Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура” BG16RFOP001-2.001-0027-C02
"Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци" BG16M1OP002-2.002-0005-C01
Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково BG16RFOP001-1.012-0001-C02
"Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен" BG16RFOP001-1.014-0001-C01
"Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен" BG16RFOP001-1.014-0002-C01

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” за нуждите на Община Карлово" BG16M1OP002-2.005-0001-C01
Повишаване на енергийната ефективност на сграда от културната инфраструктура - ОДК гр. Крумовград BG16RFOP001-2.001-0028-C02
Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Гранично полицейско управление - Крумовград BG16RFOP001-2.001-0172-C03
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград BG16RFOP001-2.001-0079-C03
„Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица" BG16M1OP002-2.005-0002-C01
„Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово” BG16RFOP001-2.001-0050-C02
„Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово” BG16RFOP001-2.001-0050-C02
„Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура” BG16RFOP001-2.001-0027-C02
Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково BG16RFOP001-1.012-0001-C02

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.