English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
121758166 "АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД България, гр.София, 1000, бул. "Цар Борис III" № 136

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник- етап І BG16RFOP001-1.004-0003-C01
"Създаване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав" BG16RFOP001-5.001-0001-C01
"Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр.Видин - Втора фаза" BG16M1OP002-1.005-0007-C04
"Реконструкция (основен ремонт) на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбово, УПИ I, кв.83 - учебна сграда и учебни работилници" BG16RFOP001-3.002-0006-C01
Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради BG16RFOP001-1.035-0005-C01
Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен BG16RFOP001-1.007-0001-C02
„Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради” BG16RFOP001-2.001-0022-C01
Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9) BG16RFOP001-2.001-0115-C04
Реконструкция и модернизация на Земеделска професионална гимназия "Климент Тимирязев" - град Сандански, община Сандански" BG16RFOP001-3.002-0036-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.