English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
203728443 "Профпроект България" ЕООД България, гр.София, 1111, "Козяк" № 15

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България" BG16M1OP002-1.006-0001-C01
„Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово“ BG16M1OP002-2.006-0004-C01
Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд BG16M1OP002-2.002-0009-C01
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград - II BG16RFOP001-2.001-0162-C02
Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районно управление - Крумовград BG16RFOP001-2.001-0128-C02
Повишаване на енергийната ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр. Крумовград BG16RFOP001-2.001-0049-C02
Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ "Васил Левски" гр. Крумовград BG16RFOP001-2.002-0009-C01
„Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица" BG16M1OP002-2.005-0002-C01
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II BG16RFOP001-2.001-0123-C02
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I BG16RFOP001-2.001-0122-C02
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - III BG16RFOP001-2.001-0129-C02
Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. НОВИ ПАЗАР, сграда на ОДМВР- Шумен, РУ Нови пазар BG16RFOP001-2.001-0012-C02
Подобряване на енергийната ефективност в сградата на общинска администрация Нови пазар BG16RFOP001-2.001-0009-C02
„Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“ BG16M1OP002-2.002-0011-C01
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр.Поморие - 1 BG16RFOP001-2.001-0140-C01
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Поморие - 2 BG16RFOP001-2.001-0142-C01
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Поморие - 3 BG16RFOP001-2.001-0143-C01
„Подобряване на материално – техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“ BG16RFOP001-3.002-0020-C02
Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9) BG16RFOP001-2.001-0115-C04
Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – втора група”(СС "Многофамилна сграда Язо 13" - ул. "Георги Бенковски" 1, СС "Многофамилна сграда Надежда" - ул. "Шейново" 4, СС "Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” - ул. "Шейново" 6, СС "Блок Илинден" - ул. "Илинден" 10, СС "15 Ятака" - ул. "Цар Иван Асен" II, бл. 1) BG16RFOP001-2.001-0117-C04
Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – трета група”(СС "Розовия блок" - ул. "Изворите" 99, СС "Блок Александър Стамболийски" - ул. "Александър Стамболийски" 86, СС "Военния Блок" - ул. "Цар Иван Асен II бл. 2", СС "Мехомия" - ул. "Иконом Никола Ангелов бл. 1", СС "Надежда блок 4" - ул. "Иконом Никола Ангелов бл. 4") BG16RFOP001-2.001-0118-C03
„Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура” BG16RFOP001-2.001-0027-C02
„Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура” BG16RFOP001-2.001-0024-C01
Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостно подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог BG16RFOP001-3.002-0025-C02

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – втора група”(СС "Многофамилна сграда Язо 13" - ул. "Георги Бенковски" 1, СС "Многофамилна сграда Надежда" - ул. "Шейново" 4, СС "Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” - ул. "Шейново" 6, СС "Блок Илинден" - ул. "Илинден" 10, СС "15 Ятака" - ул. "Цар Иван Асен" II, бл. 1) BG16RFOP001-2.001-0117-C04
Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – втора група”(СС "Многофамилна сграда Язо 13" - ул. "Георги Бенковски" 1, СС "Многофамилна сграда Надежда" - ул. "Шейново" 4, СС "Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” - ул. "Шейново" 6, СС "Блок Илинден" - ул. "Илинден" 10, СС "15 Ятака" - ул. "Цар Иван Асен" II, бл. 1) BG16RFOP001-2.001-0117-C04
„Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура” BG16RFOP001-2.001-0027-C02
„Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура” BG16RFOP001-2.001-0024-C01

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на енергийната ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр. Крумовград BG16RFOP001-2.001-0049-C02
„Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица" BG16M1OP002-2.005-0002-C01
Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. НОВИ ПАЗАР, сграда на ОДМВР- Шумен, РУ Нови пазар BG16RFOP001-2.001-0012-C02
Подобряване на енергийната ефективност в сградата на общинска администрация Нови пазар BG16RFOP001-2.001-0009-C02
„Подобряване на материално – техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“ BG16RFOP001-3.002-0020-C02
Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостно подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог BG16RFOP001-3.002-0025-C02

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.