English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
115110350 АПЕКС - СЕРВИЗ ООД България, гр.Пловдив, 4027, БУЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ, номер 183

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разширяване, модернизация и повишаване на енергийната ефективност на съществуващо рибовъдно стопанство и подобряване на условията на труд на работещите в него BG14MFOP001-2.006-0015-C02
"Повишаване производителността на труда, чрез превенция на риска и оптимизиране на управлението в "КАРИЛ И ТАНЯ" АД" BG05M9OP001-1.008-2168-C01
"Разкриване на нови и работни места в "СТОМИ - 99" ООД - предпоставка за трайна и устойчива заетост" BG05M9OP001-1.003-0836-C01
"Отново на работа - устойчива и трайна заетост, осигурена от "Стоми 79" ЕООД" BG05M9OP001-1.003-0835-C01
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд на служителите на "Анита" ЕООД BG05M9OP001-1.008-0375-C01
Създаване на безопасни условия на труд и осигуряване на социални придобивки на работещите в "Аквахит" ЕООД BG05M9OP001-1.008-0908-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Амек Тойс" ООД BG16RFOP002-3.001-0660-C01
Подобряване на производствения капацитет и повишаване конкурентоспособността на Булхим ЕАД. BG16RFOP002-2.001-0634-C02
Подобряване на производствения капацитет в Българска Роза АД BG16RFOP002-2.001-0974-C03
Повишаване на енергийната ефективност на „ЕКО ОН” ЕООД BG16RFOP002-3.001-0183-C02
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в "Ешрефоглу" ООД BG05M9OP001-1.003-1559-C01
"Разкриване на нови и устойчиви работни места в „Зем Холд 2012“ ЕООД" BG05M9OP001-1.003-2023-C01
„Повишаване на производителността в ИМПАЛА ООД" BG16RFOP002-2.001-0009-C01
Повишаване на производствения капацитет и производителността в Крама ООД чрез обновяване на технологичното оборудване BG16RFOP002-2.001-0171-C01
Разширяване дейността на "Метал Флейт Интернешънал" ООД чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица и младежи BG05M9OP001-1.003-0699-C02
Създаване на предприятие за преработка на риба и рибни продукти BG14MFOP001-5.005-0007-C01
Подобряване на условията на труд в Ролпласт ЕООД BG05M9OP001-1.008-2234-C01
"Разкриване на нови и устойчиви работни места в „СТАД “ ООД" BG05M9OP001-1.003-0932-C01
Изпълнение на енергоспестяващи мерки за повишаване конкурентоспособността на "ТЕХ-МА" ООД BG16RFOP002-3.001-0540-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.