English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
201452206 "ГЛОБАЛ ГРУП СОФИЯ" ООД България, гр.София, 1000, бул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, бл. 25, ап. 21

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на енергийната ефективност на “ТИЧА - ШУМЕН” ООД BG16RFOP002-3.001-0297-C01
Подобряване енергийната ефективност на „ВИАС“ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0816-C01
Подобряване на енергийната ефективност на „ЗАВЕТ” АД BG16RFOP002-3.001-0407-C01
Подобряване енергийната ефективност на РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0198-C01
Подобряване на енергийната ефективност на "Добруджа билдинг" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0158-C01
Подобряване на енергийната ефективност на „ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ – ДБ“ЕООД BG16RFOP002-3.001-0441-C02
Подобряване на енергийната ефективност на „Кънстракшън груп“ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0144-C02
Подобряване на енергийната ефективност на Престиж 2007 ЕООД BG16RFOP002-3.001-0320-C01
Подобряване на енергийната ефективност на “ТЕХНОСТРОЙ - Г” ЕООД BG16RFOP002-3.001-0585-C01
Повишаване на енергийната ефективност на “Линеа Пак” ООД BG16RFOP002-3.001-0350-C01
Подобряване енергийната ефективност на “БУЛПОР” ЕООД BG16RFOP002-3.001-0779-C02
Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на "Винс Ин Хок" ООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване BG16RFOP002-3.001-0294-C01
Енергийна ефективност в "ЕКОМАКС" ООД BG16RFOP002-3.001-0838-C01
Ново работно място за строители BG05M9OP001-1.003-1090-C01
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност" BG16RFOP002-3.001-0037-C01
Придобиване и внедряване на система за управление на ресурсите (ERP) и ресертификация към система за управление на околната среда, съгласно международен стандарт ISO 14001:2015 в "Иновейшън БГ" ЕООД BG16RFOP002-2.002-0027-C01
Развитие на управленския капацитет и растеж в "Линеа Пак" ООД BG16RFOP002-2.002-0197-C01
Повишаване на енергийната ефектвиност в ТЕХНОПРОМСТРОЙ ЕООД чрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване BG16RFOP002-3.001-0279-C01
Подобряване енергийната ефективност на Хартцвет ООД BG16RFOP002-3.001-0277-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.