English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
202096909 СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ АД България, гр.София, 1124, гр. София, ул. Околовръстен път, № 438

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване енергийната ефективност на РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0198-C01
Подобряване на енергийната ефективност на „ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ – ДБ“ЕООД BG16RFOP002-3.001-0441-C02
Подобряване на енергийната ефективност на „Кънстракшън груп“ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0144-C02
Подобряване на енергийната ефективност в ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0732-C02
Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в ЕТ "Йони ДМ - Йонко Стоилов" BG16RFOP002-3.001-0029-C01
Подобряване на енергийната ефективност в „ПС ГРУП 91“ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0100-C01
Устойчив растеж на СОЛАР СИТИ ЕООД последствие изпълнението на мерки за повишаване енергийната ефективност BG16RFOP002-3.001-0528-C02
Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на "Стримо - 2012" ЕООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване BG16RFOP002-3.001-0071-C01
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност" BG16RFOP002-3.001-0059-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.