English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
000970051 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ" И ФИЛИАЛИ България, гр.Болярово, 8720, ул. „Граничарска” № 12

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
"Независим живот за жителите на Община Болярово" 01.02.2016 496 470.11 496 470.11 0.00 492 057.45 21 Приключен (към датата на приключване)
Осигуряване на топъл обяд в община Болярово 04.05.2015 52 703.95 52 703.95 0.00 52 703.95 12 Приключен (към датата на приключване)
Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината 22.08.2016 134 607.36 134 607.36 0.00 117 000.34 32 Приключен (към датата на приключване)
Осигуряване на топъл обяд в община Болярово 03.05.2016 259 133.13 259 133.13 0.00 209 578.14 44 Сключен
ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ, УПИ - XXI, КВ. 21, ГР. БОЛЯРОВО, ОБЩ. БОЛЯРОВО 07.05.2019 97 694.32 97 694.32 0.00 0.00 36 Сключен
"Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово" 07.05.2019 1 173 159.40 1 173 159.40 0.00 0.00 36 Сключен

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината 22.08.2016 32 Приключен (към датата на приключване)
„Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово“ 15.02.2019 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово 23.05.2019 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
"Заедно да учим и творим" 27.07.2016 24 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.