English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
831040520 "ИСА 2000" ЕООД България, гр.София, 1574, Слатина, жк Гео Милев, ул. Николай Коперник № 25

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Лот 6 „Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км, област Пловдив” BG16RFOP001-7.001-0015-C05
Лот 1 „Път ІІ-57 Ст. Загора-Раднево-път ІІ-55 от км 0+250 до км 11+075 и от км 12+460 до км 40+554, с обща дължина 38.919 км, области Сливен и Ст.Загора ” BG16RFOP001-7.001-0008-C04
Лот 22 "Път III-866 Михалково - Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, Област Смолян" BG16RFOP001-7.001-0022-C03
Лот 23 "Път III-866 Граница ОПУ Пловдив - Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, Област Пловдив и Област Смолян" BG16RFOP001-7.001-0023-C02
"Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България" BG16M1OP002-1.006-0001-C01
"Образователна инфраструктура" - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив BG16RFOP001-1.003-0001-C01
Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян BG16RFOP001-1.022-0001-C01
Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане" №1 BG16RFOP001-2.001-0036-C03
"Успешно професионално развитие с "Пътпроект" ЕООД" BG05M9OP001-1.003-1971-C01

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.