English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
107588201 ДОЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД България, гр.Габрово, 5300, ул. КАПИТАН НИКОЛА, номер 30А

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово BG16RFOP001-1.016-0003-C03

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.