English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
131288295 Сдружение "Квалификационен фонд" България, гр.София, 1000, бул. "Витоша" № 12, ет. 4

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК BG16M1OP002-1.003-0001-C01
„Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков" №4" BG16RFOP001-2.001-0073-C03
„Повишаване енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица - ЦДГ „Звънче“, град Берковица“ BG16RFOP001-2.001-0061-C02
"Подобряване на енергийнaта ефективност в многофамилни и една еднофамилна жилищни сгради в град Мездра" BG16RFOP001-2.001-0108-C02
"Енергийно-ефективни мерки в много- фамилни жилищни сгради в град Мездра" BG16RFOP001-2.001-0182-C03
Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното местообитание 91F0 Крайречни смесени гори в ПР Балтата. BG16M1OP002-3.007-0011-C01
„Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване” BG16M1OP002-3.007-0008-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.