English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
811184189 ШЕРБЕТОВ - М ООД България, гр.Гоце Делчев, 2900, ул.Пейо Яворов №1Б

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Здравословен и безопасен труд BG05M9OP001-1.008-1416-C02
Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев BG16RFOP001-1.028-0002-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев BG16RFOP001-1.028-0002-C01

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.