English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
102930722 "Геа Строй" ООД България, гр.Бургас, 8000, ж.к "Лазур", ул. "Перушчица" № 2, ет.6, ап.17

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
По-висока ефективност, чрез повишаване на социалният и здравен статус на служителите 01.07.2018 272 984.00 272 984.00 0.00 226 282.18 6 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.