English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
123645388 ХИДРОНИКС ЕООД България, гр.Казанлък, 6100, Наум, номер 5

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Повишаване на производителността и приходите от износ в "Хидроникс" ЕООД 09.02.2016 390 131.94 273 092.36 117 039.58 273 092.36 13 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологично развитие на Вато БГ ООД BG16RFOP002-2.001-0773-C02

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.