English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
131434768 ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД България, гр.София, 1784, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" №159, бл. "БенчМарк" Бизнес-център

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Уча и се развивам в ЧЕЗ 20.03.2018 163 377.50 163 377.50 0.00 163 377.50 16 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.