English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
175164598 Ютилитис сървисис ЕООД България, гр.София, 1000, ул. "Ангел Кънчев" № 2, ет. 4, офис 402

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите BG05SFOP001-2.002-0001-C04
Подобряване условията на труд в "КРАН" ЕООД BG05M9OP001-1.031-0002-C01
Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК BG16M1OP002-1.003-0001-C01
„Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков" №4" BG16RFOP001-2.001-0073-C03
„Повишаване енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица - ЦДГ „Звънче“, град Берковица“ BG16RFOP001-2.001-0061-C02
Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното местообитание 91F0 Крайречни смесени гори в ПР Балтата. BG16M1OP002-3.007-0011-C01
„Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване” BG16M1OP002-3.007-0008-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.