English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
200347405 ШОП МАРКЕТ ООД България, гр.Смолян, 4700, бул. БЪЛГАРИЯ, номер 2, ет.3 офис 4

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на заетите лица в "Шоп Маркет" ООД 01.04.2018 82 500.00 82 500.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.