English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
129010164 Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" България, гр.София, 1000, ул. "Пиротска" №171 А

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения 20.07.2016 39 057 823.76 39 057 823.76 0.00 20 625 103.90 96 В изпълнение (от дата на стартиране)
"Развитие на УЦ Монтана, с цел обучение на компетентните органи за защита на ЕКИ и ХБРЯЗ" 15.09.2016 1 369 060.00 1 369 060.00 0.00 547 624.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
„Развитие и модернизиране на НОЦ и ООЦ" 13.10.2016 6 248 781.00 6 248 781.00 0.00 3 783 444.31 60 В изпълнение (от дата на стартиране)
Повишаване на капацитета за защита на критичната инфраструктура и свързаните с нея обекти 02.10.2017 756 749.26 756 749.26 0.00 602 372.70 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Повишаване на специализираните знания и умения на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, осъществяващи държавен противопожарен контрол, превантивна дейност и контрол по спазване на Закона за защита при бедствия 13.07.2018 55 098.58 55 098.58 0.00 49 700.25 6 Приключен (към датата на приключване)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
"Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация - Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” , гр. Белоградчик. 12.10.2016 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
Повишаване не енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица 08.03.2019 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението - Благоевград" 19.09.2016 15 Приключен (към датата на приключване)
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград 16.09.2016 33 Приключен (към датата на приключване)
Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) - Добрич 28.11.2016 29 Приключен (към датата на приключване)
Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин - въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" 01.09.2016 27 Приключен (към датата на приключване)
Повишаване на енергийна ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) - Елхово 08.03.2019 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Златоград” 01.09.2016 19 Приключен (към датата на приключване)
Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура ,сграда на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" град Ивайловград. 09.09.2016 32 Приключен (към датата на приключване)
„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Козлодуй 21.09.2016 33 Приключен (към датата на приключване)
Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Крумовград 09.09.2016 27 Приключен (към датата на приключване)
Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на УПБЗН гр. Малко Търново и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново 25.02.2019 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
„Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект пожарна служба на РС "ПБЗН" 16.09.2016 19 Приключен (към датата на приключване)
Подобряване енергийната ефективност на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Нова Загора 19.09.2016 35 Приключен (към датата на приключване)
Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. НОВИ ПАЗАР 15.09.2016 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
"Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация" 20.03.2017 29 Приключен (към датата на приключване)
Подобряване на енергийната ефективност на обект " Сграда на РПУ - обновяване на административна инфраструктура и Сграда на РСПБЗН - обновяване на административна инфраструктура " 03.04.2018 27 В изпълнение (от дата на стартиране)
Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр.Пещера 02.11.2016 34 Приключен (към датата на приключване)
Енергийна ефективност в сградата на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - гр. Поморие 13.09.2016 24 Приключен (към датата на приключване)
"Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово" 12.10.2016 28 Приключен (към датата на приключване)
"Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението – Провадия" 04.01.2017 31 Приключен (към датата на приключване)
“Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ - гр. Разлог и РСПБЗН - гр. Разлог” 15.03.2019 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН - гр.Сандански, община Сандански 16.09.2016 33 Приключен (към датата на приключване)
"Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „ПБЗН“ гр. Севлиево ” 15.09.2016 16 Приключен (към датата на приключване)
Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. "Г. С. Раковски" №1 01.09.2016 24 Приключен (към датата на приключване)
Енергийна ефективност в сградата на Района служба "Пожарна безопасност и защита на населението"- гр.Тутракан 28.10.2016 31 Приключен (към датата на приключване)
Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Червен бряг 14.09.2016 30 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.