English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
200716037 ДЕФИГО ООД България, гр.София, 1528, АБДОВИЦА №249

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на енергийната ефективност на „ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ – ДБ“ЕООД BG16RFOP002-3.001-0441-C02
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД BG05M9OP001-1.008-0244-C01
Подобряване условията на труд във "Валли-10" ЕООД BG05M9OP001-1.008-0023-C01
По-добри и безопасни условия на труд в "ГЕЛАК" ООД BG05M9OP001-1.008-0870-C01
Добри и безопасни условия на труд 2016 BG05M9OP001-1.008-0511-C02
Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД BG05M9OP001-1.008-0715-C01
Подобряване качеството на работните места в "Криси транс груп"ЕООД BG05M9OP001-1.008-0743-C02
ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В "НЕКТОН 2" ООД BG05M9OP001-1.008-1092-C01
Подобряване на работната среда в "Планекс" ЕООД BG05M9OP001-1.008-2191-C02
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за служителите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД. BG05M9OP001-1.008-1622-C01
"Безопасни и успешни на работа" BG05M9OP001-1.008-1421-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.