English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
000695395 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА България, гр.София, 1000, ул. Триадица 2

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 01.09.2015 22 000 000.00 22 000 000.00 0.00 12 103 648.13 47 В изпълнение (от дата на стартиране)
Възнаграждения на служители на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 01.01.2016 18 600 000.00 18 600 000.00 0.00 13 966 716.05 43 В изпълнение (от дата на стартиране)
Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 01.09.2018 16 500 000.00 16 500 000.00 0.00 5 572 732.21 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
Възнаграждения на служители на УО но ОП РЧР 01.01.2019 16 000 000.00 16 000 000.00 0.00 3 086 388.93 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
Повишаване ефективността на провежданата политика по заетостта 01.01.2016 999 937.00 999 937.00 0.00 391 646.53 48 Сключен
Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MYCOMPETENCE 13.09.2016 2 523 993.40 2 523 993.40 0.00 1 309 780.85 38 В изпълнение (от дата на стартиране)
Услуги „лице в лице” в ЦЗСП (Център за заетост и социално подпомагане) 01.01.2015 52 000 000.00 52 000 000.00 0.00 34 245 323.46 72 В изпълнение (от дата на стартиране)
"Повишаване на капацитета и модернизация на институцията, чрез осигуряване на специализирани обучения за служителите на МТСП" 03.04.2017 2 000 000.00 2 000 000.00 0.00 540 341.53 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
Подобряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани 26.09.2018 200 000.00 200 000.00 0.00 0.00 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
Заедно срещу насилието 01.07.2017 987 540.00 987 540.00 0.00 0.00 42 В изпълнение (от дата на стартиране)
Нови стандарти за социални услуги 14.03.2016 1 723 474.20 1 723 474.20 0.00 922 485.78 46 В изпълнение (от дата на стартиране)
Експертиза на работоспособността 01.06.2017 1 000 000.00 1 000 000.00 0.00 108 187.23 43 В изпълнение (от дата на стартиране)
Бъдещето на труда 04.04.2018 984 400.00 984 400.00 0.00 0.00 33 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Противодействие на дискриминацията на пазара на труда 01.06.2018 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България 01.07.2019 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
"Нов шанс за успех" 21.09.2016 41 В изпълнение (от дата на стартиране)
"Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация" 20.03.2017 29 Приключен (към датата на приключване)
Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания 17.05.2019 48 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.