English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
104679005 МИСТРАЛ 7 ООД България, гр.Велико Търново, 5000, бул. ЮРИЙ ГАГАРИН, номер 1, вх.А, ет.3

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново BG16RFOP001-1.009-0004-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново BG16RFOP001-1.009-0004-C01

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.