English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
160067104 "Енеркон" ЕООД България, гр.Пловдив, 4000, "Полковник Сава Муткуров" №73

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на енергийната ефективност на “ТИЧА - ШУМЕН” ООД BG16RFOP002-3.001-0297-C01
Подобряване енергийната ефективност на „ВИАС“ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0816-C01
Подобряване на енергийната ефективност на „ЗАВЕТ” АД BG16RFOP002-3.001-0407-C01
Подобряване енергийната ефективност на РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0198-C01
Подобряване на енергийната ефективност на "Добруджа билдинг" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0158-C01
Подобряване на енергийната ефективност на „ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ – ДБ“ЕООД BG16RFOP002-3.001-0441-C02
Подобряване на енергийната ефективност на „Кънстракшън груп“ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0144-C02
Подобряване на енергийната ефективност на Престиж 2007 ЕООД BG16RFOP002-3.001-0320-C01
Подобряване на енергийната ефективност на “ТЕХНОСТРОЙ - Г” ЕООД BG16RFOP002-3.001-0585-C01
Енергийна ефективност в “ЦЕНТРАЛ БОЛКАН РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0938-C02
Повишаване на енергийната ефективност в "Амек Тойс" ООД BG16RFOP002-3.001-0660-C01
Енергийна ефективност в АНСА БОРИМА ООД BG16RFOP002-3.001-0633-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "БУЛХАРТ" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0608-C01
Подобряване на енергийната ефективност в БУМАР АД BG16RFOP002-3.001-0626-C01
Повишаване на енергийната ефективност във "Велга" ООД BG16RFOP002-3.001-0519-C01
Повишаване на енергийната ефективност в „ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0774-C01
Подобряване енергийната ефективност на “ЕНЕВ” ООД BG16RFOP002-3.001-0195-C01
Енергийна ефективност в "ИКИС СЛ" ООД BG16RFOP002-3.001-0327-C02
Реализиране на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в „Инстал Инженеринг СВ” ООД BG16RFOP002-3.004-0160-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Лазер Плюс" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0417-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Логел" ООД BG16RFOP002-3.001-0506-C01
Подобряване на енергийната ефективност на „РАЗГРАД ПОЛИГРАФ“ ООД BG16RFOP002-3.001-0485-C01
Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Рострейд ЕООД BG16RFOP002-3.001-0536-C01
"Енергийна ефективност в "Софтком" ООД" BG16RFOP002-3.001-0415-C02
Повишаване на енергийната ефективност в "Техно Прес" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0595-C01
Подобряване конкурентоспособността на ТРИ ДЕ МЕТАЛ ЕООД чрез прилагане на енергоефективни мерки в предприятието BG16RFOP002-3.001-0902-C01
По-добра енергийна ефективност за ХОСВИТАЛ АД BG16RFOP002-3.001-0168-C01
Повишаване на енергийната ефектвиност в "Черкезов" ООДчрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване BG16RFOP002-3.001-0648-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Юмер и син" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0935-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.