English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
831374518 МИРСА-93 - ЦВЕТАН АСЕНОВ ЕТ България, гр.София, 1421, ЛОЗЕНЕЦ, ул. АРСЕНАЛСКА, номер 97, вх.А

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда BG16RFOP001-1.016-0001-C02

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.