English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
127036032 АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ ЕТ България, гр.Шумен, 9700, ул. ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР, номер 13, ет.2, ап.2

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за независим живот в община Шумен BG05M9OP001-2.002-0100-C03

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.