English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
115835231 ЦЕЯН ООД България, гр.Пловдив, 4023, район ТРАКИЯ, ж.к.ТРАКИЯ, бл.177, вх.А, ет.6, ап.22

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Инвестиции за подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на "Цеян" ООД. 23.12.2015 293 375.00 205 362.50 88 012.50 153 300.00 15 Приключен (към датата на приключване)
Развитие на управленския капацитет на „ЦЕЯН“ ООД чрез въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/ 06.03.2017 279 000.00 195 300.00 83 700.00 195 230.00 16 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.