English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
000885099 Кооперация "ПАНДА" България, гр.София, 1784, бул. Цариградско шосе № 139

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Достъп до заетост за безработни и неактивни лица BG05M9OP001-1.003-0324-C02
Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска BG05SFOP001-1.002-0016-C03
Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1 BG05M2OP001-2.004-0004-C04
„Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас“ BG16RFOP001-3.002-0026-C01
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ BG05M2OP001-3.002-0367-C01
„За по-независим живот – интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Карнобат” BG05M9OP001-2.002-0038-C02
Качеството на живот - отговорност на всички! BG05M9OP001-2.002-0028-C02
„Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията“ BG16RFOP001-5.001-0036-C01
НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ТУТРАКАН BG05M9OP001-2.002-0042-C03
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Шумен BG05SFOP001-4.001-0007-C03

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Качеството на живот - отговорност на всички! BG05M9OP001-2.002-0028-C02

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.