English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
111582179 "ЕКОСТРОЙ КОНСУЛТ" ЕООД България, гр.Монтана, 3400, ул. "Александър Стамболийски" № 12

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица BG16RFOP001-2.001-0184-C02

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).