English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ България, гр.Тервел, 9450, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 8

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Грижа в домашна среда 01.07.2016 499 260.00 499 260.00 0.00 498 670.57 22 Приключен (към датата на приключване)
Топъл обяд за нуждаещи се от подкрепа хора в Община Тервел 01.10.2016 106 278.31 106 278.31 0.00 83 013.31 39 Сключен
„Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел” 13.03.2019 459 020.64 459 020.64 0.00 0.00 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
„Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел” 13.03.2019 93 982.29 93 982.29 0.00 0.00 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
"Втора фаза на проект "Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на град Тервел" 25.07.2016 6 199 965.60 4 898 642.95 1 301 322.65 4 308 325.59 32 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).