English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
204810416 Център за иновативни технологии ООД България, гр.Плевен, 5800, ул. Републиканска No 9, вх. Б, ап. 6

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Развитие и стабилност на фирма "Център за иновативни технологии" ООД в сферата на компютърното програмиране 03.06.2019 200 200.00 160 159.99 40 040.01 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.