English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
201532976 "ЕМ КОНСУЛТ ФИНАНС" ЕООД България, гр.София, 1000, бул. "Симеоновско шосе" №1, вх.А, ет. 6, ап.83

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в град Елхово" BG16RFOP001-2.001-0161-C03
Повишаване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в град Елхово. BG16RFOP001-2.001-0147-C02
„Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районно управление - Елхово“ BG16RFOP001-2.001-0127-C01
Повишаване на енергийната ефективност на сградите на общинска администрация в град Елхово BG16RFOP001-2.001-0084-C01
Повишаване на енергийната ефективност на сградите на общинската културна инфраструктура в град Елхово BG16RFOP001-2.001-0095-C02
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I BG16RFOP001-2.001-0122-C02
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II BG16RFOP001-2.001-0123-C02
Подобряване на енергийната ефективност в сградата на общинска администрация Нови пазар BG16RFOP001-2.001-0009-C02
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - III BG16RFOP001-2.001-0129-C02
Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. НОВИ ПАЗАР BG16RFOP001-2.001-0048-C03
Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. НОВИ ПАЗАР, сграда на ОДМВР- Шумен, РУ Нови пазар BG16RFOP001-2.001-0012-C02
„Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна““ BG16RFOP001-3.002-0021-C01
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр.Поморие - 1 BG16RFOP001-2.001-0140-C01
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Поморие - 2 BG16RFOP001-2.001-0142-C01
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Поморие - 3 BG16RFOP001-2.001-0143-C01
„Подобряване на материално – техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“ BG16RFOP001-3.002-0020-C02
Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостно подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог BG16RFOP001-3.002-0025-C02
"Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен" BG16RFOP001-1.014-0001-C01
"Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен" BG16RFOP001-1.014-0002-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.