English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
175450795 ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ ЕООД България, гр.София, 1000, бул. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ № 1 вх.А ет.6 ап.83

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – РУ Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13 BG16RFOP001-2.001-0040-C01
Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица - Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица BG16RFOP001-2.001-0087-C02
„Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово“ BG16M1OP002-2.006-0004-C01
Повишаване на енергийна ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) - Елхово BG16RFOP001-2.002-0011-C01
Повишаване на енергийна ефективност на сградата на Регионална дирекция “Гранична полиция”- Елхово BG16RFOP001-2.002-0010-C01
"Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух", гр. Исперих" BG16RFOP001-3.002-0018-C02
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” за нуждите на Община Карлово" BG16M1OP002-2.005-0001-C01
Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд BG16M1OP002-2.002-0009-C01
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград BG16RFOP001-2.001-0079-C03
Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда - държавна собственост BG16RFOP001-2.001-0037-C02
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград - II BG16RFOP001-2.001-0162-C02
Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ "Васил Левски" гр. Крумовград BG16RFOP001-2.002-0009-C01
Подобряване на енергийната ефективност в сградата на общинска администрация Нови пазар BG16RFOP001-2.001-0009-C02
Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. НОВИ ПАЗАР, сграда на ОДМВР- Шумен, РУ Нови пазар BG16RFOP001-2.001-0012-C02
„Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“ BG16M1OP002-2.002-0011-C01
„Създаване на условия за модерни образователни услуги и осъществяване на качествено професионално образование в ПГАТ "Цанко Церковски" гр. Павликени чрез подобряване на образователната инфраструктура“ BG16RFOP001-3.002-0024-C01
Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на ЦДГ № 8 „Изворче” и ОДЗ №1 „Миньорче” BG16RFOP001-1.018-0001-C03
Енергийна ефективност в сградата на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - гр. Поморие BG16RFOP001-2.001-0031-C01
Енергийна ефективност в сградата на Исторически музей- град Поморие BG16RFOP001-2.001-0013-C01
Енергийна ефективност в сградата на Общинска администрация - град Поморие BG16RFOP001-2.001-0035-C01
Енергийна ефективност в сградата на Районно управление Полиция и Областно пътно управление, град Поморие BG16RFOP001-2.001-0059-C01
Енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура в Община Поморие. BG16RFOP001-2.001-0038-C02
„Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура” BG16RFOP001-2.001-0023-C02
„Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура” BG16RFOP001-2.001-0024-C01
„Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради” BG16RFOP001-2.001-0022-C01
„Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура” BG16RFOP001-2.001-0027-C02
Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9) BG16RFOP001-2.001-0115-C04
Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – втора група”(СС "Многофамилна сграда Язо 13" - ул. "Георги Бенковски" 1, СС "Многофамилна сграда Надежда" - ул. "Шейново" 4, СС "Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” - ул. "Шейново" 6, СС "Блок Илинден" - ул. "Илинден" 10, СС "15 Ятака" - ул. "Цар Иван Асен" II, бл. 1) BG16RFOP001-2.001-0117-C04
Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – трета група”(СС "Розовия блок" - ул. "Изворите" 99, СС "Блок Александър Стамболийски" - ул. "Александър Стамболийски" 86, СС "Военния Блок" - ул. "Цар Иван Асен II бл. 2", СС "Мехомия" - ул. "Иконом Никола Ангелов бл. 1", СС "Надежда блок 4" - ул. "Иконом Никола Ангелов бл. 4") BG16RFOP001-2.001-0118-C03
“Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ - гр. Разлог и РСПБЗН - гр. Разлог” BG16RFOP001-2.002-0027-C01
Изграждане на закрита спортна инфраструктура в УПИ II - 934, с. Белозем, Община Раковски BG06RDNP001-7.005-0013-C01
Енергийна ефективност многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград - 2 BG16RFOP001-2.001-0154-C01
Eнергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград - 3 BG16RFOP001-2.001-0156-C01
Eнергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград - 1 BG16RFOP001-2.001-0155-C01
Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци. BG16M1OP002-2.007-0001-C02
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" BG16RFOP001-2.002-0014-C03
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация - Силистра“ BG16RFOP001-1.031-0005-C01
Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса на деинституционализация на грижите за деца - Силистра BG16RFOP001-5.001-0039-C02
Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра BG16RFOP001-1.031-0006-C01
Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Хисаря BG16M1OP002-2.005-0017-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – РУ Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13 BG16RFOP001-2.001-0040-C01
Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица - Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица BG16RFOP001-2.001-0087-C02
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” за нуждите на Община Карлово" BG16M1OP002-2.005-0001-C01
Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда - държавна собственост BG16RFOP001-2.001-0037-C02
Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград - II BG16RFOP001-2.001-0162-C02

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.