English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
201186015 ЮТА КОМЕРС ЕООД България, гр.Разград, 7200, ЛУДОГОРИЕ, бл.2, вх.Б, ап.45

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
ОБУЧЕНИЯ НА ЗАЕТИ ЛИЦА В ЮТА КОМЕРС ЕООД 26.02.2018 27 500.00 27 500.00 0.00 26 180.00 8 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.