English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
201606405 ПМ ЕНЕРДЖИ ООД България, гр.София, 1680, ”Родопски извор”, номер 54, ап.партер

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект районна полицейска служба" BG16RFOP001-2.001-0091-C03
„Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект пожарна служба на РС "ПБЗН" BG16RFOP001-2.001-0089-C03
"Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра". BG16RFOP001-2.001-0088-C03
„Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект за социални услуги" BG16RFOP001-2.001-0093-C01
"Подобряване на енергийнaта ефективност в многофамилни и една еднофамилна жилищни сгради в град Мездра" BG16RFOP001-2.001-0108-C02
"Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра". BG16RFOP001-2.001-0086-C04
"Енергийно-ефективни мерки в много- фамилни жилищни сгради в град Мездра" BG16RFOP001-2.001-0182-C03
"Енергийно -спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра" BG16RFOP001-2.001-0180-C02

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект районна полицейска служба" BG16RFOP001-2.001-0091-C03
„Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект пожарна служба на РС "ПБЗН" BG16RFOP001-2.001-0089-C03
"Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра". BG16RFOP001-2.001-0088-C03
„Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект за социални услуги" BG16RFOP001-2.001-0093-C01
"Подобряване на енергийнaта ефективност в многофамилни и една еднофамилна жилищни сгради в град Мездра" BG16RFOP001-2.001-0108-C02
"Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра". BG16RFOP001-2.001-0086-C04
"Енергийно-ефективни мерки в много- фамилни жилищни сгради в град Мездра" BG16RFOP001-2.001-0182-C03
"Енергийно -спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра" BG16RFOP001-2.001-0180-C02

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.