English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
836143969 ХИММАШ АД България, гр.Хасково, 6300, БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ, номер 69

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Разширяване на капацитета и експортния потенциал на "ХИММАШ" АД чрез внедравяне на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикастност в производствения процес. 20.06.2016 1 669 887.00 993 582.76 676 304.24 989 389.80 14 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.