English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
200232698 ДММ - ДИЗАЙН ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул. ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ № 4

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция и нова многофункционална зала на НУФИ "Филип Кутев" - гр. Котел BG16RFOP001-3.001-0006-C04
Естетизация и модернизация на градската среда във Варна BG16RFOP001-1.002-0002-C03
Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали BG16RFOP001-1.021-0001-C02
Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1 BG16RFOP001-1.020-0005-C02
„Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект пожарна служба на РС "ПБЗН" BG16RFOP001-2.001-0089-C03
Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието BG16RFOP001-1.007-0002-C02
Енергийна ефективност на сградата на Централна детска градина Първи юни, BG16RFOP001-2.001-0072-C01
Енергийна ефективност на административна сграда - общинска администрация Сандански, община Сандански BG16RFOP001-2.001-0076-C01
Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора BG16RFOP001-1.006-0002-C01

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.