English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
118542237 "Еко - термо - строй" ЕООД България, гр.Силистра, 7500, бул. "Македония" №199, вх. Г, ет. 2, ап. 4

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ ,,Добруджа” BG16RFOP001-3.002-0014-C01

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ ,,Добруджа” BG16RFOP001-3.002-0014-C01

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.