English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
118542237 "Еко - термо - строй" ЕООД България, гр.Силистра, 7500, бул. "Македония" №199, вх. Г, ет. 2, ап. 4

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ ,,Добруджа” BG16RFOP001-3.002-0014-C01

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ ,,Добруджа” BG16RFOP001-3.002-0014-C01

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).