English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
175230817 ДАНИ-МЕД КОНСУЛТ ЕООД България, гр.София, 1734, СТУДЕНТСКИ ГРАД, ПЪСТЪР СВЯТ, номер 11А, бл.Б, ет.6, ап.22

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Разкриване на нови работни места в „Максима 13” ЕООД” BG05M9OP001-1.003-0168-C01

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Разкриване на нови работни места в „Максима 13” ЕООД” BG05M9OP001-1.003-0168-C01

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.