English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
127636536 ЕШРЕФОГЛУ ООД България, с.Вълнари, 9963, ул. "ГРОЗДАН УЗУНОВ", номер 27

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в "Ешрефоглу" ООД 26.10.2016 238 745.80 238 745.80 0.00 232 279.49 15 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Активни младежи от Община Козлево BG05M9OP001-1.002-0122-C02

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.