English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
175231602 ЦЕНТЪР ЗА ПЪТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ЦПИ АД България, гр.София, 1606, район КРАСНО СЕЛО,пл.МАКЕДОНИЯ, номер 12, ет.2

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подготовка на проект: Път І-1 /Е-79/ "Видин-Монтана-Враца" BG16M1OP001-5.001-0009-C02

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.