English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
203016458 ЧУКУРОВИ И КО ООД България, гр.Стара Загора, 6000, ж.к. "Индустриален", Фабрика Чукурови, номер ., бл.., вх.., ет.., ап..

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Енергийна ефективност в "Чукурови и Ко" ООД 20.11.2017 1 318 185.84 799 236.50 518 949.34 798 612.00 19 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.