English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
201547024 ШАВАРНА БИОПАРК ООД България, гр.Велико Търново, 5000, ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, номер 30

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩО РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО С ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНООРИЕНТИРАНИ ВИДОВЕ РИБИ В МЕСТНОСТ “ШАВАРНА“, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ЛЕВСКИ 14.03.2018 606 402.26 303 201.13 303 201.13 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.