English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" България, гр.София, 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Осигуряване на финансирането на възнаграждения, осигурителни вноски и други дължими според действащото законодателство плащания, както и допълнителни възнаграждения и допълнително здравно осигуряване за служители, работещи в Управляващия орган на ОП НОИР 18.12.2015 11 068 398.00 11 068 398.00 0.00 8 381 959.04 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
Обезпечаване на дейности по управление и изпълнение на ОП НОИР 19.01.2016 7 207 778.00 7 207 778.00 0.00 1 502 070.46 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Укрепване и повишаване на административния капацитет на служителите в структурите за управление на ОП НОИР, включително извършване на анализи и оценки на капацитета 25.03.2016 2 225 334.28 2 225 334.28 0.00 519 904.55 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Подобряване и текуща поддръжка на материално-техническата база на структурите за управление на ОП НОИР и др. 25.03.2016 1 384 353.19 1 384 353.19 0.00 297 820.26 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Осигуряване на информираност и публичност на ОП НОИР, както и дейности, включени в Годишни планове за действие в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г., оценки, проучвания, анализи и др. 11.01.2016 1 523 988.54 1 523 988.54 0.00 370 064.05 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
Обезпечаване на дейностите на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, подкомитети и работни групи към него 21.01.2016 559 354.29 559 354.29 0.00 152 558.65 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Осигуряване на финансирането на възнаграждения, осигурителни вноски, данъци и други дължими, според действащото законодателство доплащания, както и допълнителни възнаграждения за служители, работещи в структурите за управление на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 02.01.2019 15 877 939.00 15 877 939.00 0.00 3 175 587.80 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Осигуряване на дейности по информация и публичност на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР), оценки и проучвания на ОП НОИР и подготовка за следващия програмен период 13.01.2019 5 825 000.00 5 825 000.00 0.00 1 165 000.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).