English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
131456138 "ЕКСПЕРТ ДЕСИЖЪНС" ООД България, гр.София, 1404, жк Манастирски ливади - Б, бл. 64, вх. Б, ет. 4, ап 41

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница BG16M1OP001-2.001-0001-C04

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.