English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
102879014 ИНЖПРОЕКТ ООД България, гр.Бургас, 8000, ул. "ХРИСТО БОТЕВ" № 93, ет.3, ап.6

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- І етап“ BG16RFOP001-1.004-0001-C01
„Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- І етап“ BG16RFOP001-1.004-0001-C01
Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник- етап І BG16RFOP001-1.004-0003-C01
„Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас“ BG16RFOP001-3.002-0026-C01
"Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат" BG16RFOP001-2.001-0141-C02
"Повишаване на енергийната ефективност на публични административни сгради в град Карнобат" BG16RFOP001-2.001-0144-C01
Подобряване на градската среда на Сливен BG16RFOP001-1.015-0002-C01

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.