English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
202386855 Център за професионално обучение към "КРЕАТИВНОСТ" ЕООД България, гр.Пловдив, 4023, ул. "Съединение" № 19

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
"Активно включване и осигуряване на устойчива заетост на младежи в община Родопи" 01.07.2016 15 Прекратен (към дата на прекратяване)

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нови работни места - успешна реализация BG05M9OP001-1.003-2724-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.